výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači ptrai_1

Škola: ZŠ Mojzesovo-Černík                              

Meno pedagóga: Mgr. Teplanová Viktória

Zloženie tímu: Mário Pénzeš, Martin Šulík, Nicol Zetková, Maroš Pľuta, Veronika Kanásová, Veronika Kúkelová, Soňa Dojčanová, Adriana Kreháková, Natália Žigraiová, Michaela Červeňová, Alexandra Halásová, Kristína Teplanová

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Mojzesove

Mojzesovo-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Vznik ľudovej školy v Mojzesove sa predpokladá ešte pred uvedením do činnosti novej fary v roku 1757. Ďalší údaj o ľudovej škole je z roku 1773, keď v dedine žilo výlučne slovenské obyvateľstvo. Podľa súpisu z r. 1778 bol v Mojzesove riadny učiteľ ľudovej školy.
Po vzniku Československej republiky bola školská miestnosť umiestnená v dome č. 43 /dnes č. 56/. Dom bol v cirkevnom majetku. Jednotriedka sa po vzniku ČSR stala nevyhovujúcou pre pribúdajúci počet detí. Novú školu umiestnili v dome pod č. 45 / dnes zrúcaný/. Údaj o roku, v ktorom prišlo k preloženiu školy sa nezachoval. V roku 1924 školu navštevovalo 146 žiakov. V tejto školskej budove sa vyučovalo do konca školského roka 1925/1926.
Projekt prestavby hospodárskej budovy na školu vyhotovila novozámocká firma Ferdinanda Schimanetza. V školskej budove boli plánované 3 učebne. Vyučovať sa začalo 1.10.1926. Najskôr bola trojtriedna a v roku 1931 ju rozšírili na štvortriednu. V jednej triede bolo 80-100 žiakov.
V školskom roku 1945/1946 bola rozšírená na sedemtriednu. V roku 1949 zriadili v Černík strednú školu. Preto šiesty ročník v Mojzesove zrušili a žiaci dochádzali do Černíka.

Škola na ktorú zaostrili: Ľudová škola v Černíku

Cernik_1                                                                        

Stručná história školy:

Od roku 1842 má obec školu aj učiteľa. Počet detí schopných navštevovať školu bolo 84. Do školy však chodilo len 14 aj to len cez zimu.
V rokoch 1890-1910 v obci panovala pomerne vysoká negramotnosť ako dôsledok silnej maďarizácie. V roku 1929 obec rozširuje školu, len pod podmienkou, že bude prijatý za učiteľa zásadne len Slovák. Rozšírenie školy sa zrealizovalo a z 3-triedky sa stala 4-triedna škola.
Počas druhej svetovej vojny bolo školstvo poznačené kvalitou výučby, dochádzkou do školy a sociálnymi aspektami. Mnohí do školy nechodili. V lete museli pracovať na poli. Po skončení vojny prišli do obce noví učitelia Július a Zlatica Ružanskí z Banskej Bystrice. Prelomovým bol rok 1949. V obci bola založená stredná škola, do ktorej chodili žiaci z obcí Dolný a Horný Vinodol, Mojzesovo a Černík. V školskom roku 1949/1950 sa zapísalo asi 214 žiakov.
Zmena v školskom systéme nastáva v roku 1960/1961, kedy bola zavedená deväťročná dochádzka. Začiatkom šk. roku 1962/63 dochádza k personálnej výmene vo vední školy. Riaditeľom bol vymenovaný mladý a ambiciózny učiteľ František Formánek.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Mojzesove-Černíku

skola_1                                                                        

Stručná história školy:

Rastúci počet detí v Mojzesove si žiadal venovať pozornosť novej školskej budove. V preplnených triedach sa vyučovalo na smeny. Novú školskú budovu si žiadali aj občania z Černíku. Po rozhodnutí v Bratislave sa nová budova školy vybudovala na území medzi oboma obcami. Významným obdobím pre školstvo v oboch obciach bol 29. október 1965. K tomuto termínu bola vykonaná kolaudácia dvojpavilónovej novej školy. V novej budove sa začalo vyučovať 4. januára 1966. Prvým riaditeľom bol František Formánek a jeho zástupcom Dominik Hrbatý.
Škola mala 18 tried, telocvičňu, školskú jedáleň, dielne s moderným príslušenstvom a štyri byty pre učiteľov. Pod vedením učiteľov a za pomoci žiakov vybudovali areál školy, ihriská, trávniky a šľachtiteľský pozemok.
V školskom roku 1965/1966 navštevovalo školu 582 žiakov. Z toho bolo 320 z Mojzesova a 262 z Černíka.
V školskom roku 1968/69 kronikár školy T. Zradula píše: „V mesiaci máj – presne 29.5.1969 stihol našu školu, celý učiteľský zbor, žiactvo tunajšej školy, rodičov oboch obcí krutý osud –zomrel riaditeľ školy František Formánek /vek 36 rokov/. Funkciou riaditeľa bol poverený Dr. Tarzicius Zradula. V školskom roku 1969/70 zasadlo do školských lavíc 592 žiakov. Súčasne bola na škole odhalená pamätná tabuľa zosnulému F. Formánkovi.
Riaditelia školy: 1962-1969 František Formánek, 1969-1990 Dr. Tarzicius Zradula, 1990- Mgr. Elena Puková
Zdroj: PhDr. Mária Vyvíjalová, CSc., Mojzesovo 1273-1993, Doc. Ing. Jozef Ondrišek, CSc., Černík 1156-2000, Školská kronika

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1949-50 Cernik Cernik1947 Cernik_2012 Mojzes.-Cernik_1967 Mojzesovo-Cernik Mojzesovo-Cernik_1980 Mojzesovo-Cernik_2012 Mojzesovo Mojzesovo_1926 Mojzesovo_2012 Mojzesovo_ludova_skola interier skola skola4 zs_vchod