výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Nezbednice

Zaostri na školu!

Názov tímu: Nezbednice66_1

Škola: ZŠ SNP, Horná Ždaňa č. 107                        

Meno pedagóga: Mgr. Alena Píšová

Zloženie tímu: Iveta Beňová, Natália Búciová, Martina Dubovická, Simona Miháliková, Monika Streková

Škola na ktorú zaostrili: Základná deväťročná  škola v Hornej Ždani

Horna_Zdana-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Je známe, že v druhej polovici 17. storočia bola v obci Horná Ždaňa postavená základná škola, ktorá bola pravdepodobne spravovaná miestnym farárom a žiaci sem chodili len v zimnom období. Neskôr hľadali učiteľa, ktorý dobre ovládal nemčinu. V roku 1785 dostal súhlas Matej Zlatnický a bol vymenovaný za učiteľa v Hornej Ždani. Budova školy nebola v dobrom stave a tak sa pripravovali ju opraviť. Nie je jasné, či školu nakoniec opravili, ale v lete 1793 sa znovu spomína, že požiar poškodil školskú budovu. Nakoniec komorský úrad v Banskej Štiavnici potvrdil, aby si obyvatelia Hornej Ždane postavili novú školskú budovu. Koncom novembra 1794 sa konečne dokončila. Nepoznáme mená všetkých učiteľov, ktorí sa pričinili o vzdelanie žiakov z Hornej Ždani, ale iba F. Slavnického, ktorý učil v našej obci v roku 1813 a A. Zlatnického, ktorý prišiel o pár rokov neskôr a to v roku 1815. Z mien môžeme zistiť, že to boli aspoň pôvodom Slováci. A meno posledného učiteľa, ktorého poznáme z týchto rokov je J. Balley z roku 1833.Ďalšiu školu v Hornej Ždani postavili v roku 1880. Bola pod patrónom Lesného eráru, ktorý mal hlavný dozor nad školou (určoval učiteľov). V tomto roku sem chodili žiaci zo obcí: Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Horná Trnávka a Bukovina. Každý rok pribúdalo viac a viac žiakov a tak Lesný erár postavil za pomoci Hornej Ždane a Hornej Trnávky v roku 1887ešte jednu učebňu a aj nový byt pre učiteľa.
V roku 1930 Horná Ždaňa vlastnými nákladmi dala prestaviť starú školskú budovu. Vyučovanie bolo striedavé. Striedala sa trieda prvá s druhou. V roku 1940 bola pristavaná k prvej triede druhá a byt pre riaditeľa školy. V septembri 1932 sem chodilo z Hornej Ždane 95 žiakov. Od roku 1931 vyučoval miestny farár. Horná Ždaňa mu neplatila, lebo nemala z čoho, a tak farár prestal vyučovať. Na miesto neho prišiel výpomocný učiteľ, rodom z Moravy. Do februára sa trápil s 93 žiakmi jeden učiteľ. V roku 1943/1944 – 69 žiakov na ktorých boli dvaja učitelia: Anna Beňová a Ondrej Vaník. Potom po vojne bola školská budova vymaľovaná. 1.9.1945 – 1.9.1950 bol riaditeľ školy Valent Marko a mal na starosti spevácky a hudobný krúžok. Od 4.9.1950 učila v Hornej Ždani Marta Brziaková. 1.9.1953-28.6.1954 bola iba jedna trieda a druhá bola zrušená. 1.9.1954 sa tá istá škola premenovala na Osemročnú strednú školu. Vyučovala učiteľka: Marta Brziaková. Mala
4 triedy: 1.- 5.ročník jedna trieda 6., 7. a 8. – samostatné triedy. Pribudol ďalší učiteľ Štefan Glezgo , ale odišiel 1.marca 1955 a Anna Kuzmová. Namiesto Štefana Glezgu nastúpil Pavol Dudinský a namiesto Anny Kuzmovej Anna Dudinská. V roku 1955 školu navštevovalo 125 žiakov. 1.-5. ročník 29 žiakov z Hornej Ždane, 6.- 8. ročník 96 žiakov z Hornej Ždane. Triedy sa nachádzali v troch budovách. 1955/1956 – bola budova cez prázdniny vymaľovaná a tiež triedy vo vnútri boli opravené a vymaľované. V tomto roku mala celá škola 132 žiakov. Prvý riaditeľ Osemročnej strednej školy bol Jozef Brziak, ale na jeseň pred školským rokom 1957/1958 odišiel aj s manželkou Martou Brziakovou. Na jeho miesto nastúpil Viktor Musl.
1957/1958 školu navštevovalo 145 žiakov z toho 54 z Hornej Ždane. 1958/1959 školu navštevovalo 148 žiakov a 1.- 5.ročník bol rozdelený do dvoch tried. Učil ich Vladimír Fabo. 1960/1961 školu navštevovalo 181 žiakov. V tomto roku boli prvý krát učebnice a učebné pomôcky.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Hornej Ždani

Horna_Zdana-ZS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

V roku 1967 sa začalo so stavbou novej školy, ktorú postavili aj brigádnici a obyvatelia Hornej Ždane na konci obce. Slávnostné otvorenie novej budovy školy sa konalo 13. septembra 1969. Prvým riaditeľom tejto novej školy bol Ján Fridrich. Ďalšími riaditeľmi školy boli: p. Pavol Dudinský, Mgr. Lýdia Rafaelisová, Mgr. Gabriela Zobeková, PaedDr. Marian Majzlík. V súčasnosti je riaditeľkou tejto školy Mgr. Martina Olšiaková.
V máji 2009 začala rozsiahla rekonštrukcia a nadstavba budovy školy. Kolaudácia zrekonštruovanej budovy školy sa konala 24. 9. 2010

Škola na ktorú zaostrili: Základná deväťročná škola v Dolnej Žadani

dolna_zdana_1                                                                        

Stručná história školy:

Prvá škola v Dolnej Ždani bola postavená roku 1864 za terajším kostolom. Postavil ju Ján Považan a za to dostal odmenu 54 zlatých. Učebňa obsahovala len 36 m² a preto nezodpovedala 60-70 školopovinných detí. Byt učiteľov pozostával len z jednej malej izby, do ktorej viedla iba úzka chodbička do učebne. Obvodný notár aj z vtedy miestnym farárom sa neraz pokúsili o prestavbu tejto školy, ale vždy bez výsledku. Až v roku 1909 obyvatelia obce postavili na obecnom pozemku novú školskú budovu, na ktorú si požičali okolo 10 000 Kč. Dňa 16. decembra 1908 sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zišli aj urbaristi a tí sa dohodli, že jedľové drevo, ktoré si najprv mali rozdeliť medzi seba darujú na stavbu novej školy. Dňa 7. júna 1909 hlavný slúžny svätokrížneho okresu dal povolenie ku stavbe školy a síce: jedna učebňa s predsieňou, dve izby, jedna predizba, jedna kuchyňa a jedna komora. So stavbou sa začínalo dňa 5. júna 1909 a škola bola dokončená dňa 7. októbra 1909.
S prípravami na druhú školu v Dolnej Ždani sa začalo v roku 1972, no prvé základy tejto školy boli postavené až 7.apríla 1973.
V roku 1975 sa ďalej pokračovalo s výstavbou Základnej deväťročnej školy. Boli dokončené vnútorné obklady a dlažby. Cez prázdniny boli prevedené vonkajšie omietky a v mesiaci september a október bolo prevedené oplotenie budovy a čiastočne aj terénne úpravy. Areáli školy bol vystavaný aj príručný sklad školských pomôcok a telovýchovného náradia s miestnosťou pri garáži. O zariadenie školy nábytkom sa prevažne staral riaditeľ školy a bolo zakúpené takmer úplne nové zariadenie. Stavba bola ohodnotená ako stavba vzornej kvality. V deň otvorenia novej školy napadlo vyše pol metra úplne nového snehu, čo zakrylo ešte nie celkom upravené okolie školy. Vyučovanie v novej budove školy sa začalo hneď v pondelok 24.11.1975. Za stavbu bolo vyznamenaných vyše 20 občanov, ktorí najviac pomáhali na stavbe novej školy.
Od 1.9.1979 bola Základná škola v Dolnej Ždani zrušená. Žiaci 1. a 2. ročníka dochádzali do Základných škôl do Hornej Ždani a Hliníku nad Hronom. Žiaci 3., 4., 5. a 6.ročníka, ktorí dochádzali do Hornej Ždane boli premiestnené do Základnej školy v Hliníku nad Hronom. V budove pôvodnej starej školy je dnes stolárstvo, v budove druhej Dolnoždánskej školy je materská škola.
V súčasnosti chodia deti z Dolnej Ždane do škôl v Hliníku nad Hronom a v Hornej Ždani.

Škola na ktorú zaostrili: Osemročná stredná škola v Prochoti

Prochot-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

V dedine Prochot boli dve školy. Prvá od roku 1940 – 1945. Druhá od roku 1950 – 1979. Stará školská budova (prvá) – jednotriedna bola vybudovaná z kameňa a z časti podpivničená. Strecha bola pokrytá šindľom. Školské múry ihneď po vypálení, hlavne pivničné priestory sa začali používať ako provizórne bývanie a úkryt pre občanov bez domovov. Rekonštrukcia starej školskej budovy vlastne ani nebola nastolená. Každý rátal len s výstavbou novej školskej budovy.
Učiteľský zbor : Pavlína Vilimková, Kamila Černáková, Mária Regiliová
1944 – 1945 Posledný školský rok v starej budove, školu vypálili 18 marca 1945.
Nový začiatok výstavby novej školskej budovy sa začal koncom leta 1950.
1950 - 1951 Tento školský rok prebehol bez zmien. V ročníkoch 1-5 bolo zaškolených 95 žiakov tak isto ako aj v minulom šk. roku.
1960 - 1961 Riaditeľ školy Vladimír Hollý.
1968 - 1969 V Prochote sa začal školský rok s novým riaditeľom Zoltánom Hrnčiarom.
1970 - 1971 Učiteľský zbor bývalej Prochotskej školy tvorili títo učitelia : Zoltán Hrnčiar, Ľudovít Rosenberg, Elena Lešeniaková, K. Jakušová V týchto rokoch prežívala škola svoj zlatý vek. Školu navštevovali žiaci 1.- 5. ročníka. Ostatné ročníky navštevovali deväť ročnú školu v Hornej Ždani.
Postupne prichádzali znepokojujúce správy že do školy v Hornej Ždani budú postupne umiestnený aj žiaci nižších ročníkov. Verejná mienka sa z tejto informácie pohoršila a najmä kvôli povozu a odvozu zo školy. Obavy sa zhoršovali aj preto, že žiaci v základnej škole v Hornej Ždani nemali dostatok priestoru a navyše boli rozdelení v niekoľkých budovách. Žiaci absolvovali dva výlety do V. Tatier, Betliara, Krásnej Hôrky, Bojníc. Výletu sa zúčastnili rodičia ba aj obyvatelia.
1972 - 1973 Na základe rozhodnutia odboru školstva ONV v Žiari nad Hronom budú žiaci 5 ročníka budúcim školským rokom presunutý do 9-ročnej ZŠ HŽ Školu v HŽ navštevovali aj žiaci z Hornej Ždane, Prochota, Prestavĺk a Hornej Trnávky . Vzhľadom na rozdielne počty žiakov v ročníkoch bolo žiactvo a vyučovanie rozdelené takto: 1-2 ročník 34 žiakov - Ľudovít Rosenberg st., 3 ročník 17 žiakov - Lídia Rafaelisová, 4 ročník 19 žiakov - Ľudovít Rosenberg ml.
1973 - 1974 Prví ročník bol osamostatnený druhý a tretí sa spojili a štvrtý vyučoval riaditeľ.
1978 - 1979 Ostali tri najmladšie ročníky a vyučovalo sa v dvoch oddeleniach. Riaditeľkou bola Lýdia Rafaelisová. Koniec školského roka 1978 - 1979 zaznamenal skutočne zánik našej školy.
Hlavným dôvodom zrušenia našej školy bolo to že sa nesmelo učiť viac ročníkov v jednej miestnosti.
V súčasnosti je v budove školy zriadený Obecný Úrad a od roku 2009 aj DSS Jesienka.

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Prestavlkoch

Prestavlky_2011_1                                                                        

Stručná história školy:

Najstaršia zmienka o obci je z roku 1283. Škola bola v obci založená v roku 1859. Najskôr sa vyučovalo v súkromnom dome, ale od roku 1962 mala škola už vlastnú budovu.
Centrum dediny tvoril kostol, zasvätený Najsvätejšej Trojici, bývalá stará škola a konzum /obchod/. Pôvodná škola mala názov Osemročná stredná škola. V roku 1950 bola v starej škole (v byte pre učiteľa) v obci otvorená úradovňa pre MNV.
Dedinka viackrát vyhorela a z centra obce sa stratila stará škola. Nahradila ju nová budova školy, v ktorej sa vyučovalo do roku 1979. V tomto roku sa zlúčili školy a žiaci začali dochádzať do Základnej deväťročnej školy v Hornej Ždani. Budova bývalej školy sa v roku 1979 zmenila na materskú škôlku, v ktorej je doteraz.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 7 8 9