výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Primaškolák

Zaostri na školu!

Názov tímu: Primaškolák 12male

Škola: Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov                                     

Meno pedagóga: Mgr. Anna Štofániková

Zloženie tímu: Bujňák Michal, Burgr Filip, Feščák Adam, Feščáková Františka, Marcinko Karol, Morshidi Adia Sarah, Spišak Marko, Šmondrková Nikoleta, Šulik Joachim Benedikt, Talarovič Štefan 

Škola na ktorú zaostrili: Súkromná základná škola v Sabinove

Sabinov-Zs_sukromna-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

História piaristického gymnázia v Sabinove - Počiatky piaristického gymnázia v Sabinove siahajú do prvej polovice 18. storočia. - veľký podiel na jeho založení má vojenský generál Štefan Dessowffy, ktorý zložil základný vklad – 10 tisíc florenov a určil ho na výstavbu piaristického kolégia - 4.10.1740 – príchod provinciála Uhorskej piaristickej provincie so 6 rehoľníkmi do Sabinova - 7.12.1740, Viedeň - po vzájomnej dohode medzi sabinovským mestským senátom, provinciálom Rehole piaristov a jágerským biskupom cisárovná Mária Terézia vystavuje schvaľujúci dekrét - prvý školský rok 1740/1741 – školu navštevuje 64 žiakov, v nasledujúcom šk. roku je to už 122 žiakov - rok 1745 – začiatok výstavby budovy kláštora a gymnázia; základný kameň bol položený dňa 24.8.1745 v predvečer sviatku s. Jozefa Kalazanského; výstavba trvala takmer 40 rokov; stavba bola ukončená v roku 1784 - piaristi na sabinovskom gymnáziu vyučovali nepretržite až do roku 1848 - po revolúcii a vydaní nového školského zákona v Rakúsko-Uhorsku – tzv. Ertwurf - sa zredukoval počet piaristických gymnázií; 11 gymnázií bolo zatvorených; medzi ne patrilo aj gymnázium v Sabinove a tak sa v roku 1850 na sabinovskom gymnáziu prestalo vyučovať.
- v roku 1851 sa znovu vyučovalo, ale hneď nato bolo gymnázium zatvorené až do roku 1861; po zrušení piaristického gymnázia v Sabinove piaristi zostali i naďalej pôsobiť v tomto meste a starali sa o náboženskú výchovu detí na základnej škole - v roku 1862 predstavenstvo mesta začína nové jednania s provinciálom piaristov P. Jozefom Pulgasterom a s ministertvom; ani provinciál rehole ani ministerstvo nemali námietky, avšak pomôcky potrebné na vyučovanie malo zaobstarať mesto Sabinov; pri zápise študentov do školy sa preto vyberali poplatky, ktoré prijímalo mesto - po vzájomnej dohode mesta, Rehole piaristov a ministerstva sa v školskom roku 1862/63 znovu začína vyučovať na sabinovskom gymnáziu; v tomto školskom roku malo gymnázium 16 študentov v 1. ročníku - v roku 1869 nariadil Košický školský dištrikt zaviesť v gymnáziu vyučovanie kreslenia a telocviku a zriadenie odbornej chemickej a prírodovednej učebne; túto úlohu prevzal magistrát a platil profesorov telocviku i kreslenia - mesto finančne prispievalo na činnosť gymnázia, ktoré sa tak stále viac stávalo mestskou školou; mestská rada rozhodovala aj o prideľovaní štipendií a v roku 1889 v zmysle nového školského zákona bolo vymenené vybavenie tried na náklady mesta a magistrát pristúpil i k zriadeniu telocvične - nová samostatná telocvičňa bola postavená až v roku 1900; štúdium na gymnáziu už nebolo bezplatné, žiaci platili školné - od školského roku 1912/13 bolo sabinovské piaristické gymnázium 8 triedne - v roku 1917 minister náboženstva a vzdelávania zrušil triedy na vyššom stupni gymnázia a tak sa aj sabinovské gymnázium stalo malým gymnáziom so 4 triedami
- v školskom roku 1918/19 bolo gymnázium dlhšie zatvorené, pretože v okolí Sabinova bola rozšírená španielska chrípka - po vzniku Československej republiky vyšlo nariadenie, že na stredných školách v ČSR s vyučovacím jazykom maďarským treba zaviesť aj materinský jazyk ako riadny učebný predmet a vyučovanie náboženstva bude v materinskom jazyku študentov; 21 študentov sabinovského gymnázia uviedlo, že ich materinským jazykom je Slovenčina, ale iba 1 študent sa prihlásil na štúdium slovenského jazyka; počet študentov v tom čase bol 92 - v januári 1919 české vojská obsadili Sabinov; po dlhších vianočných a uhoľných prázdninách sa vyučovanie začalo 3. februára - 6.3.1919 prišiel do gymnázia v Sabinove referent ministerstva vzdelávania Anton Štefanek a inšpektor Galló a vyhlásili, že keď učiteľský zbor nechce alebo nevie učiť po slovensky, tak 17. marca nebudú prednášky a slovenskí učitelia prevezmú vyučovanie; ako druhú možnosť ponúkli alternatívu, že okrem maďarského jazyka a dejepisu po maďarsky budú ostatné predmety vyučovať do Veľkej noci; vtedy vydajú vysvedčenia z maďarského jazyka a dejepisu; známky môžu dostať iba tí, ktorí prejdú nasledujúci školský rok na maďarské gymnázium; riaditeľ so súhlasom učiteľského zboru akceptoval druhý návrh; školský rok 1918/19 sa ukončil 13. 4.1919 - 25. augusta 1919 Ministerstvo školstva ČSR zrušilo gymnázium v Sabinove; týmto nariadením teda zaniklo piaristické gymnázium v Sabinove, ktoré tu pôsobilo od roku 1739 - 1.7.1919 prišli do Sabinova českí vojaci; obsadili prázdne priestory piaristického gymnázia a zostali tam až do februára 1920; po ich odchode mestská rada požiadala predstaveného domu piaristov o prenájom priestorov na zriadenie slovenskej ľudovej školy – meštianky; škola si vzala do prenájmu 6 tried
- 6. septembra 1920 mešťanosta Sabinova pán Martinček vyzval rektora piaristického kláštora, P. Pavla Czimmermana, aby urýchlene vyprázdnili priestory pre účely miestnej štátnej školy: „Úradne vyzývam Vás, ako správcu bývalého piaristického gymnásiuma aby ste ihneď prázdne učebné triedy pre miestnu školu meštianku prepustil; prenájomnú zmluvu s porozumením ´školdozorského úradu´ uzavrel, v odpornom páde na základe ministerského nariadenia nútení sme triedy rekvirovať." - 23. augusta 1922 dali piaristi mestu Sabinov budovu kláštora, v ktorej bolo aj gymnázium, do prenájmu za 3 000 Kčs ročne; dohoda trvala do 13. decembra 1933; dovtedy bolo mesto povinné na vlastné náklady udržiavať budovu v dobrom stave a platiť daň a poistné na vlastné náklady; mesto prevzalo opateru aj nad obrazmi a knižnicou domu - Pavol Czimmermann, predstavený piaristov v Sabinove, slúžil poslednú sv. omšu v Sabinove dňa 20. augusta 1922; 26. augusta 1922 odišiel - meštianska škola využívala miestnosti na prízemí, čo však z hľadiska počtu žiakov i priestorových kapacít škole nepostačovalo; zastupiteľský zbor Sabinova sa už 19. decembra 1931 na svojom zasadnutí dohodol pod č. 994/148-1931 na nutnosti postaviť pre túto školu novú budovu; pre nedostatok financií sa plán nerealizoval - v roku 1933 mesto požiadalo o štátnu pôžičku pre výstavbu školy; k 4. augustu 1938 meštianska škola mala rozdelené svoje učebne v 3 budovách: budova bývalého piaristického kláštora, Urbičovom dome a v budove tzv. Zelený strom.
Školská rada Obvodnej meštianskej školy 19. októbra 1939 požiadala o prenájom ďalších dvoch miestností v budove bývalého kláštora piaristov, keďže trpela nedostatkom priestorov; vládny komisár mesta Sabinova Imrich Matúš požiadavke vyhovel a od 1. januára 1940 pridelil požadované miestnosti k užívaniu pre meštiansku školu - vo februári 1945 získal P. Mikula poverenie MNV na založenie mestského múzea; predpokladalo sa, že múzeum bude umiestnené v budove kláštora a prevezme do opatery aj piaristickú knižnicu; do roku 1948 sa P. Mikulovi podarilo zhromaždiť značný počet exponátov - v roku 1953 bolo zriadené Okresné múzeum, v dôsledku nedokončenej rekonštrukcie piaristického kláštora sa jeho otvorenie oddialilo až do roku 1959, kedy bolo sprístupnené verejnosti; po zmene územného členenia ČSR v roku 1960 sa premenovalo na Mestské múzeum - v roku 1997 po dlhých súdoch sa kláštor vrátil Reholi piaristov na Slovensku
V terajšej budove piaristického gymnázia sídli: reštaurácia, Kultúrne centrum na Korze a Súkromná Základná škola.
Súkromná základná škola otvorila svoje dvere v septembri 2009. V školskom roku 2011/2012 má škola 111 žiakov. V priestoroch školy je zrekonštruovaný interiér pre žiakov Súkromnej základnej školy v Sabinove. Od začiatku svojej existencie škola snaží vytvoriť pre deti priestor, kde sa budú nielen učiť vedomostiam, ale aj vytvárať spoločenstvo dobrých ľudí spolu s učiteľmi a svojimi rodinami.
Zdoroje: História školy - Čerpané z diela Mariána Čižmára; Kalazanského zbožné školy v Sabinove
Súčasné fotografie - BURGROVÁ Eva – Rodinný archív
Historické fotografie - PaedDr. MIKO Jozef - Rodinný archív

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

1 10 11 13 14 15 16 17 18 19 2 20 3 4 5 6 7 8 H1 H10 H11 H12 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9