výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Spojskola

Zaostri na školu!

Názov tímu: Spojskola 

Škola: Spojená škola internátna, Sama Chalupku 315/16, Kremnica

Meno pedagóga: Mgr. Daša Szabová

Zloženie tímu: Eva Gorčiová, Lukáš Radič, Romana Gašparová, Nikola Kaločajová

Škola na ktorú zaostrili: Detský domov v Kremnici

Kreemnica-detsky_domov-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Budova Spojenej školy internátnej v Kremnici bola v minulosti využívaná ako Krajský detský domov v Kremnici - ako ústav so zvýšenou výchovnou starostlivosťou. Tento ústav bol zriadený dňa 1. septembra 1955 v budove Ing. Viktora Rakšányiho na štvrti kpt. Nálepku č. 563, ktorá je od roku 1945 polovičným a od roku 1951 celým konfiškátom. Adaptačné práce pre účely detského domova boli prevedené v rokoch 1948-49.
Od roku 1945 bola v budove umiestnená časť chovancov Odbornej školy pre hluchonemých.
Od 1. apríla 1949 bol v budove zriadený Okresný detský domov koedukačný pre deti opustené ako i pre deti s uznesením súdu dané do štátnej starostlivosti vo veku od 3 do 15 rokov s kapacitou 35 chovancov, čo bolo plne obsadené. Okresný detský domov bol dňa 31. augusta 1955 zrušený.
Dňa 1. septembra 1955 bol zriadený Krajský detský domov pre chlapcov s kapacitou 35 vo veku od 6 do 15 rokov. Ústav zamestnával 8 zamestnancov, z toho 5 výchovných a 3 pomocných. Riaditeľom bol p. Ján Lehmann.
Chovanci boli v domove umiestňovaní na 80% na základe uznesenia Ľudových súdov a Úradovní ochrany mládeže pre rozličné trestné činy. Pre nedostatok priestoru chovanci navštevovali Osemročnú strednú školu v Kremnici.
Dňom 1. januára 1957 bol domov premenovaný na Detský domov so zvýšenou výchovnou starostlivosťou.
Na základe rozhodnutia ONV- odboru školstva a kultúry v Žiari nad Hronom bola dňom 1. 10. 1962 v tunajšom domove zriadená Osobitná škola internátna. Chovanci bývalého detského domova boli postupne premiestňovaní do iných detských domovov.
Súčasná Spojená škola internátna začala písať svoju históriu od 1.11.2011. Vznikla spojením plno organizovanej Špeciálnej základnej školy internátnej a dvoch menších škôl, ktoré sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach, a to: Základná škola pri zdravotníckom zariadení na Ul. ČSA a Základná škola pri zdravotníckom zariadení na Kremnických Baniach. Škola poskytuje základy vzdelania a výchovy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, teda pre deti s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Súčasťou kolektívu pedagogických zamestnancov je aj školský psychológ a logopéd. Súčasťou Špeciálnej základnej školy je aj prípravný ročník a trieda pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a mentálnym postihnutím.

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

Scan20001 Scan2_1