výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Kľačanček

Zaostri na školu!

Názov tímu: Kľačanček foto_timu_1

Škola: ZŠ s MŠ Školská 263, Kľačany                   

Meno pedagóga: Mgr. Mária Jašová

Zloženie tímu: PaedDr.Lenka Proksová, Mgr. Mária Jašová, Mgr.Dagmar Banáková, Mgr. Jana Šturmová, Mgr.Daniela Bosáková

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Kľačanoch

5.9.2011_326_1                                                                        

Stručná história školy:

O založení prvej školy v obci Kľačany niet písomných dokladov. Podľa výpovedí najstarších obyvateľov tu bola škola približne v roku 1856.
Prvá školská budova bola v Gunách /časť v obci/ a žil v nej učiteľ a notár Tejfeleši. Okolo roku 1850 vznikla druhá školská miestnosť v dome p.Vargovej - dom č.11. Školskú miestnosť si zaobstarala obec. V škole boli iba školské lavice pre žiakov, pomôcok vôbec nebolo. Do škola chodil kto chcel, väčšinou iba chlapci. Vyučovanie sa začínalo po hodoch - po 15. novembri a končilo skoro na jar. Učiteľov nehľadali, nevolili, kto a prihlásil, toho richtár prijal.
Škola obecného rázu bola v obci zriadená v roku 1882 a odvtedy v nej začali pôsobiť učitelia s predpísanou kvalifikáciou. V roku 1899 prestavil školskú budovu z privátneho domu na jednotriednu školu s naturálnym bytom a v roku 1910 pristavili druhú triedu. V tom roku bola v obci zriadená tretia školská miestnosť, a to v dome, ktorý prepustila vdova po notárovi Polákovi. V obci bolo 103 školopovinných detí. Obecný výbor rozhodol o zoštátnení školy, ktoré sa stalo právoplatným od 1. septembra 1912. Až do roku 1918 pôsobili na škole učitelia maďarskej národnosti a niektorí Slováci sa pomaďarčili. Vyučovacím jazykom bola maďarčina. Po prevrate v roku 1918 bolo vydané nariadenie vyučovať v materinskom jazyku, čo všetci prijali a nadšením. Do roku 1918 pôsobilo v obci 15 učiteľov.
Stavba starej školskej budovy so štátnou dotáciou sa začala 22. marca 1929. Od 1. septembra 1929 nadobudla účinnosť povinná osemročná školská dochádzka. Žiaci chodili do školy od 6.rokov do 14.rokov. V roku 1931 bola škola rozšírená o jednu triedu a zmenená na trojtriednu. Pre nedostatok učební tu bolo striedavé poldenné vyučovanie. Správcom školy bol Karol Urban. Od 1. septembra 1937 bola tunajšia trojtriedna štátna ľudová škola rozšírená o ďalšiu triedu. Vplyvom mimoriadnych udalostí - svetovej vojny, v roku 1941 sa škola premenovala na Rímsko-katolíckú ľudovú školu. Nemeckí vojaci v roku 1944 obsadili celú školu, bolo prerušené vyučovanie. Dňa 16. mája 1945 bola škola premenovaná na Štátnu ľudovú školu, ktorej udržiavateľ bol štát. Škola mala 4 triedy s ôsmymi postupnými ročníkmi so striedavým vyučovaním. Od 1. septembra 1945 bola v Rišňovciach zriadená Štátna meštianska škola, žiaci 6. a 8. ročníka povinne prestupovali do novozriadenej meštianskej školy, takže škola v Kľačanoch zostala trojtriedna s piatimi postupnými ročníkmi.
Karol Urban, ktorý pôsobil ako riaditeľ od roku 1920, odišiel z funkcie v roku 1947. Postupne vo funkcii riaditeľa pôsobili Anton Plavecký, Pavol Pružinec, František Odkladal, Jozef Novoveský. Dňa 2. septembra 1956 bola slávnostne odovzdaná päťtriedna národná škola so 162 žiakmi /terajšia základná škola/. Riaditeľom školy bol Alojz Ahlers.
Osemročná stredná škola bola v obci zriadená v školskom roku 1957/1958. Riaditeľom sa stal Branislav Baranovič. Do školy bolo zapísaných 237 žiakov.
V šk.roku 1960/1961 bola škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu, nakoľko prišla do platnosti povinná deväťročná školská dochádzka. Počty žiakov každoročne narastali, napr. v roku 1963/1964 ju navštevovalo 273 žiakov. Žiaci 2. a 4. ročníka sa vyučovali v priestoroch starej školy a žiaci 1. a 5. až 9. ročníka v novej školskej budove.
V roku 1968 bol riaditeľom školy Ernest Ďuriška. Od roku 1971 do 1981 - Jozef Pavelka.
1981 - 1982 - riaditeľom bol Viliam Hrčka. 1982 - 1988 - sa riaditeľkou stala Eleonóra Juríková. 1988 - 1995 - riaditeľom bol Anton Porubský 1995 - 1997 - riaditeľka Milada Hrčková 1997 - 2002 - riaditeľka Anna Banáková 2002 - 2003 riaditeľom sa stal PaedDr. Rastislav Murín. V tomto školskom roku sa základná škola zlúčila s materskou školou a vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou v Kľačanoch.
V súčasnosti - v školskom roku 2011/2012 - má škola 9 tried a 107 žiakov. V budove školy sa nachádza telocvičňa, školský klub detí, počítačová miestnosť. V areáli školy je multifunkčné ihrisko. Športový areál tvoria rozbehové dráhy a doskočisko.
Našu školu navštevujú i deti z neďalekej obce Sasinkovo, nakoľko Základná škola v obci Sasinkovo bola zrušená.
Použitá literatúra: Banák,J. a kol.: KĽAČANY 1256 – 2006, 750. výročie písomnej zmienky o obci, 2006, Kľačany, ISBN 80-969515-7-2

Výsledky pátrania vo formáte PDF. 

Galéria zaslaných fotografií:

24.6.2010_018 24.6.2010_170 5.9.2011_326 CHODBA Kalcany01 Klacany02 Klacany03 Klacany04 Klacany05 Klacany06 Klacany07 TRIEDA_7.r altnok_v_k.zhrade_-_2012 kolsk_ulica_-_2012 parcik park_v_kolskom_objekte schodiste skola-2012 skola10 skola11 skola12 skola2 skola4 skola5 skola6 skola7 skola9 skola_-_2012 skolska_ulica telocvicna_-_2012                vstup_do_telocvicne_-_2012 vstupna_hala_-_2012